อบต.สุขเกษม จัดโครงการวันพระสุขกาย สุขใจ หันหน้าเข้าวัดพึ่งพา บวร เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี จงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ ณ วัดบ้านพุปลาไหล

 

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่