Display # 
Title Author Hits
ประกาศ อบต.สุขเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.288-4 สายโรงงานน้ำตาล หมู่ 11 - บ้านบุพรมราช หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Admin 136
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Admin 620
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by Admin 752
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 Written by Admin 864
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 Written by Admin 829
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 Written by Admin 771
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 Written by Admin 372
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 Written by Admin 531
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 Written by Admin 212
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 Written by Admin 517
อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่