ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประกาศประชาสัมพัรธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563

รายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ ภดส.3 ประจำปี 2564

ภดส.3 ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม

เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่