ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม

เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ รองนายก /ปลัด /หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการแทนนายก อบต

และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ประกาศ  เรือ่ง การทบทวน ปรับปรุง และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ คลิ๊กที่นี่

ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2562

นายชยางกูร ทราบสระน้อย  ข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม   

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยึดมั่นในระเบียบวินัย  มีความมุมานะขยันทำงานตลอดทั้งปี  จึงขอใช้พื้นที่นี้เพื่อยกย่องเชิดชูความดีงามให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 

ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจจากนายกให้รองนายก/ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการแทน

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดขั้นตอน ของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม 

จึงขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ จากนายก อบต. ให้กับ รองนายก / ปลัด / หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อดำเนินการแทน ในบางกิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการแก้ประชาชน ในเขตตำบลสุขเกษม  

รายละเอียดคำสั่ง   - คลิกที่นี่ -

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่