ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะของ อบต.สุขเกษม

ประกาศ  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตาแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธาณะของ อบต.สุขเกษม

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

มาตร

ประกาศ อบต.สุขเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))

ประกาศ อบต.สุขเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม

http://www.sukkasaem.com/images/gallery/241267.jpghttp://www.sukkasaem.com/images/gallery/241268.jpg

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่