ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2562

นายชยางกูร ทราบสระน้อย  ข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม   

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยึดมั่นในระเบียบวินัย  มีความมุมานะขยันทำงานตลอดทั้งปี  จึงขอใช้พื้นที่นี้เพื่อยกย่องเชิดชูความดีงามให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่