ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ รองนายก /ปลัด /หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการแทนนายก อบต

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่