ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม

เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่