ข้อมูลหมู่บ้าน

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม

ก.  ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 4 บ้านพุปลาไหล (ทางหลวงหมายเลข 2072) ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ข.  อาณาเขตติดต่อ

                                ทิศเหนือ              ติดต่อกับเขตตำบลตะคุ    อำเภอปักธงชัย

                                ทิศใต้                   ติดต่อกับเขตตำบลลำนางแก้วและตำบลบ่อปลาทอง  อำเภอปักธงชัย

                                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขตตำบลตูม      อำเภอปักธงชัย

                                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับเขตตำบลตะขบ    อำเภอปักธงชัย

ค.  ลักษณะภูมิประเทศ

      เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษมมีเนื้อที่ทั้งหมด   20.6624   ตารางกิโลเมตร   หรือ 12,914   ไร่  โดยแบ่งแยกตามความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 
1
พื้นที่ทั้งหมด
225
ไร่ พื้นที่ราบ
215
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
10
ไร่
หมู่ที่ 
2
พื้นที่ทั้งหมด
1,099
ไร่ พื้นที่ราบ
1,069
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
30 
ไร่
หมู่ที่ 
3
พื้นที่ทั้งหมด
760 
ไร่ พื้นที่ราบ
730
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
30 
ไร่
หมู่ที่ 
4
พื้นที่ทั้งหมด
3,450
ไร่ พื้นที่ราบ
3,410
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
40
ไร่
หมู่ที่ 
5
พื้นที่ทั้งหมด
1,076
ไร่ พื้นที่ราบ
1,056
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
20
ไร่
หมู่ที่ 
6
พื้นที่ทั้งหมด
1,370
ไร่ พื้นที่ราบ
1,250
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
20
ไร่
หมู่ที่ 
7
พื้นที่ทั้งหมด
330
ไร่ พื้นที่ราบ
300
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
 30
ไร่
หมู่ที่ 
8
พื้นที่ทั้งหมด
2,500
ไร่ พื้นที่ราบ
2,475 
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
10
ไร่
หมู่ที่ 
9
พื้นที่ทั้งหมด
787
ไร่ พื้นที่ราบ
777
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
 10
ไร่
หมู่ที่ 
10
พื้นที่ทั้งหมด
300
ไร่ พื้นที่ราบ
295 
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
5
ไร่
หมู่ที่ 
11
พื้นที่ทั้งหมด
 270
ไร่ พื้นที่ราบ
265
ไร่ พื้นที่ภูเขา - ไร่  พื้นที่น้ำ
5
ไร่

 ภูมิประเทศ

      องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม  มีลักษณะพื้นที่ด้านทิศเหนือของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส่งน้ำลำพระเพลิงและถนนเลียบคลองส่งน้ำตัดผ่านประมาณ  3.5  กิโลเมตร  มีลำห้วยลำพระเพลิงและคลองตะกุดไหลรอบแนวเขตตำบลและตัดผ่านพื้นที่ตำบล ส่วนพื้นที่ด้านทิศใต้ของตำบลเป็นที่ราบสูงติดกับเขาตำแยและเขาภูหลวง มีทางหลวงหมายเลข 2072 ตัดผ่านประมาณ 5 กิโลเมตร คิดเป็นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 500 เมตร

 จำนวนหมู่บ้าน

      องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม  มีหมู่บ้านทั้งหมด    11   หมู่บ้าน

 ประชากรในตำบล   

     1.  แยกตามสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง


บ้าน


หมู่ที่


จำนวนครัวเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

โคกสะอาด

1

153

287

294

581

ปลายดาบ

2

114

214

189

403

หนองชุมแสง

3

125

215

235

450

พุปลาไหล

4

184

351

360

711

หนองโดน

5

91

134

156

290

บุพรมราช

6

87

165

190

355

ป่าโจด

7

96

185

193

378

หนองขอน

8

65

125

129

254

บุเจ๊ก

9

40

63

75

138

สะพานตะเคียน

10

32

58

70

128

โรงงานน้ำตาล

11

118

177

177

354

รวม

                1,105

1,974

2,068

4,042

 *ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ง.  สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพของประชากร  ด้านการเกษตรกรรม

     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง มะม่วง   ละมุด    ทำข้าวเม่าอ่อน   เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  รับราชการ  ตามลำดับ

     อาชีพของประชากร  ด้านพาณิชยกรรม 

     เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม   มีโรงเรือนและที่ดิน ทั้งสิ้น   82  แห่ง  โดยแยกแต่ละประเภท  ดังนี้

1.
ร้านค้าของชำ
จำนวน
28
ร้าน
2.
ร้านอาหาร
จำนวน
7
ร้าน
3.
ร้านบริการเสริมสวย
จำนวน
2
ร้าน
4.
ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
จำนวน
6
ร้าน
5.
ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า  อุปกรณ์ก่อสร้างฯลฯ
จำนวน
2
ร้าน
6.
ร้านซ่อมรถ
จำนวน
7
ร้าน
7.
ร้านตัดผมชาย
จำนวน
3
ร้าน
8.
ร้านเชื่อมเหล็ก
จำนวน
4
ร้าน
9.
ปั๊มน้ำมัน  ก๊าซ  และค้าของชำ
จำนวน
7
ร้าน
10.
โรงสีข้าว
จำนวน
6
ร้าน
11.
ร้านค้าอื่น ๆ
จำนวน
7
ร้าน

      อาชีพอื่น ๆ นอกจากอาชีพหลักแล้ว ประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม    คือ  ทำข้าวเม่าอ่อน   ข้าวหลามจำหน่ายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

                      หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม 

1.
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
จำนวน 
7
แห่ง
2.
โรงสีข้าว
จำนวน 
6
แห่ง
3.
โรงรับซื้อข้าวเปลือก
จำนวน 
1
แห่ง
4.
โรงเรือนไก่
จำนวน 
1
แห่ง
5.
ฟาร์มไก่ระบบปิด
จำนวน 
1
แห่ง

จ. สภาพทางสังคม

การศึกษา 

1. ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง โดยแยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี้

1.1 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 

1.2 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

1.3 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

1.4 โรงเรียนบ้านหนองโดน

1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม

2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง โดยแยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี้

2.1 โรงเรียนบ้านปลายดาบ

2.2 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

2.3 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 

2.4 โรงเรียนบ้านหนองโดน

3. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 1 แห่ง โดยแยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี้

3.1 โรงเรียนบ้านปลายดาบ

4. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ประเภทวารสาร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

4.1 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1

4.2 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านปลายดาบ หมู่ที่ 2

4.3 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 3

4.4 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านพุปลาไหล หมู่ที่ 4

สถาบันทางศาสนา

1. วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน 6 แห่ง

2. มัสยิด             จำนวน - แห่ง

3. ศาลเจ้า (ฝ่าหลุนกง) จำนวน 1 แห่ง

4. โบสถ์             จำนวน 4 แห่ง

ด้านสาธารณสุข

1. สถานีอนามัยประจำตำบล           จำนวน 1 แห่ง

2. สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

3. สถานพยาบาลเอกชน               จำนวน - แห่ง

4. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน             จำนวน 1 แห่ง

5. คลินิก จำนวน 1 แห่ง

6. อัตราการมีส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 

การกีฬา ท่องเที่ยว และอื่น ๆ

1. สนามกีฬาประจำโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง

2. สนามกีฬาอเนกประสงค์ของ อบต. จำนวน 2 แห่ง (หมู่ 4,10)

3. ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 10 แห่ง (ม.3 ยังไม่มี)

4. ศูนย์ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล จำนวน 1 แห่ง (หมู่ 4)

5. สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน - แห่ง

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. สถานีตำรวจ/ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง

2. ศูนย์ อปพร.อบต.สุขเกษม จำนวน 1 แห่ง 

ฉ. การบริหารพื้นฐาน

การคมนาคม

    องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม มีเส้นทางเข้าสู่ตำบลได้ 3 ทาง โดยแยกเป็น

      1. ทางสายที่ 1 เป็นถนนลาดยางของกรมชลประทาน ซึ่งสร้างขนานกับคลองส่งน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิง มีรถโดยสารประจำทางตลอดทั้งวัน
          ระยะทางยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร

      2. ทางสายที่ 2 เป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวงหมายเลข 2072 เป็นถนนที่สร้างตัดผ่านพื้นที่ตำบลสุขเกษม จำนวน 6 หมู่บ้าน (หมู่ 3,8,4,7,11,1)
          จุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 304 ไปสิ้นสุดที่เทศบาลตำบลตะขบ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

      3. ทางสายที่ 3 เป็นถนนลาดยางของกรมเร่งรัดพัฒนาชุมชน (รพช.) เป็นถนนที่สร้างตัดผ่านพื้นที่ตำบลสุขเกษม จำนวน 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3,4,2,5)
         จุดเริ่มต้นของถนนตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านงิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว ไปสิ้นยังถนนเลียบคลองส่งน้ำลำพระเพลิงระหว่างหมู่ที่ 5 บ้านหนองโดน
         ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ถนนและรางระบายน้ำ

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 – 5 เมตร จำนวน 20 สาย ยาว 4.350 กิโลเมตร

2. ถนนลาดยาง กว้าง 6 – 8 เมตร จำนวน 8 สาย ยาว 17.000 กิโลเมตร

3. ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร จำนวน 6 สาย ยาว 5.000 กิโลเมตร

4. ถนนลูกรัง กว้าง 4 – 6 เมตร จำนวน 6 สาย ยาว 5.150 กิโลเมตร

5. ถนนดิน กว้าง 4 เมตร จำนวน 4 สาย ยาว 4.000 กิโลเมตร

6. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ยาว 3.400 กิโลเมตร

การไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน อัตราการใช้ไฟฟ้าทั้งตำบลร้อยละ 100

การโทรคมนาคม

1. ที่ทำการไปรษณีย์ ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 0 แห่ง

3. โทรศัพท์ประจำบ้าน จำนวน 100 แห่ง

การประปาและถังเก็บน้ำ

1. ประปาประจำหมู่บ้าน (หมู่ 1, 3, 4, 5, 6,8) จำนวน 6 แห่ง

2. ถังน้ำ ฝ.33 (หมู่ 3 2 แห่ง, 4, 5, 7, 10) จำนวน 7 แห่ง

3. ถังน้ำ ฝ.99 (หมู่ 2, 4, 6, 11) จำนวน 4 แห่ง

4. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 1,088 ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

1. คลอง (มะเปิบ, ตะกุด, ลำสำราย, บุ่งโคลน, บง) จำนวน 5 สาย

2. ลำห้วย (ลำพระเพลิง) จำนวน 1 สาย

3. หนอง (หนองสงวน, หนองชุมแสง, หนองหงส์) จำนวน 3 แห่ง

4. บึง และอื่น ๆ จำนวน - แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1. ฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ (คลองบง หมู่ 8 ) จำนวน 1 แห่ง

2. บ่อน้ำตื้น จำนวน 23 แห่ง

3. บ่อน้ำโยก (หมู่ 2, 3, 4, 7 ชำรุด 5 ใช้ได้หมู่ 4 1 แห่ง) จำนวน 6 แห่ง

4. สระน้ำ จำนวน 13 แห่ง

5. ฝายน้ำล้น (ปลายดาบ, คลองบง) จำนวน 2 แห่ง

6. ฝายกั้นน้ำ (ลำสำราย) จำนวน 1 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นที่ลุ่ม และมีทรัพยากรป่าไม้ในเขตเขาตำแย และเขาภูหลวง

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 9 แห่ง คือ

1. คลองมะเปิบ หมู่ 2 6. ห้วยลำพระเพลิง

2. คลองตะกุด หมู่ 2 7. หนองชุมแสง หมู่ 3 (ปัจจุบันขุดลอกเป็นสระน้ำใช้ในการเกษตร)

3. คลองลำสำลาย หมู่ 5 8. หนองสงวน หมู่ 4 (ปัจจุบันตื้นเขิน)

4. คลองบง หมู่ 8 9. หนองหงส์ หมู่ 8 (ปัจจุบันตื้นเขิน)

5. คลองบุ่งโคลน หมู่ 9

 

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่