บทบาทหน้าที่

         ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

     ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ได้ดำเนินการภารกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ความไม่มี ความไม่รู้ของชุมชน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ) โดยการจัดทำเป็นแผนพัฒนาตำบล 5 ปี และแผนพัฒนาตำบลประจำปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     การดำเนินการตามภารกิจและตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม กำหนดภารกิจไว้เป็น 7 ด้าน ซึ่งกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก (มาตรา 67(1))*

(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68(1))*

(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอื่น (มาตรา 68(2))*

(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))*

(5) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา16 (2))**

(6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา16(4))**

(7) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))**

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(1))*

(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67))*

(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))*

(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ/สวนสาธารณะ(มาตรา6(4))*

(5) การจัดการศึกษา (มาตรา16(9))**

(6) การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชรา/ผู้ด้อยโอกาส(มาตรา16(10))**

(7) จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13)**

(8) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14))**

(9) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา16(18))**

(10) การสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา16(19))**

(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การป้องการและเบาเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(1))*

(2) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินและอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68(8))*

(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)และมาตรา16(25))**

(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและอัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12))**

(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))**

(6) การจัดเมืองให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา 16(20))**

(7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(21))**

(8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22))**

(9) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16(23))**

(10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16(26))**

(11) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30))**

(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว(มาตรา 68(6))*

(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))*

(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))*

(4) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา68(9))*

(5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 68(10))*

(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา68(11))*

(7) การท่องเที่ยว (มาตรา68(12))*

(8) การจัดให้มีและการตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16(3))**

(9) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26))**

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))*

(2) การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))**

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา67(8))*

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))*

(3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา16(15)**

(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16)*2)

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.7 ด้านบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)*

(2) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 16(31))**

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

       การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงก็จะสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ และที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่