ประวัติและความเป็นมา

 

  ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม

     ตำบลสุขเกษม เป็นตำบลที่แบ่งแยกเขตการปกครองออกจากตำบลตูม มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมู่บ้าน เหตุที่ได้ชื่อว่า “ตำบลสุขเกษม” เพราะประชาชนในตำบลมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจเบิกบาน และชอบสนุกสนาน จึงตั้งชื่อว่า “ตำบลสุขเกษม” โดยมี นายสามารถ ทรงศิล ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกำนันตำบลสุขเกษมคนแรก ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลสุขเกษม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม เมื่อปีพุทธศักราช 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540 พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม เป็นพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยรวงข้าวเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งนา มีนกเป็ดน้ำอพยพมาหากินในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน จึงได้ใช้ตราสัญลักษณ์ “สองมือชูนกเป็ดน้ำท่ามกลางรวงข้าว” เพื่อเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสามัคคี และการอนุรักษ์นกเป็ดน้ำซึ่งเป็นสัตว์ปีกหวงห้าม

 

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่