วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนา

          องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ และเสนอความมุ่งมั่น ทิศทาง จุดยืน ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันทุกภาคส่วนทุกภาคีเพื่อการพัฒนาตำบลสุขเกษมให้มีความก้าวหน้าทุกด้าน ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ดังนี้

   โครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีเศรษฐกิจรากฐานเด่น

         มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและการศึกษา  พัฒนาสาธารณูปการ

         ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่