Display # 
Title
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (เมษายน 2562 - กันยายน 2562)
รายงานการใช้จ่่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต ปี2563 รอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562
อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่