Display # 
Title
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน
การกำกับติดตาม การดำเนินการแผนป้องกันทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6เดือน
รายงานการเดินการตามแผนป้องกันทุจริต ปี2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ปี2563
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี 2563
ผลการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564
สถิติการให้บริการ อินเตอร์เน็ต
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6เดือน
อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่