รายงานผลดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต ปี2563 รอบ6เดือน

ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  รอบ 6เดือน  

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่