แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563

ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563

ไตรมาที่  4  เดือน กรกฎาคม 2563- กันยายน 2563

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่