สารจากปลัด อบต.

      สวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลสุขเกษม และพี่น้องประชาชนทุกท่าน กระผมในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม มีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนชาวตำบลสุขเกษม นับตั้งแต่วันแรกที่มาปฏิบัติราชการจนกระทั่งปัจจุบันนี้ กระผมมีความมุ่งมั่นและร่วมสานต่อนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา วัฒนธรรมและด้านการเมืองการบริหาร โดยการตอบสนองความต้องการของประชาชนนั้น จะต้องให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ทำงานโดยมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลและการให้บริการโดยเสมอภาค สมดังเจตนารมณ์ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งเน้นการทำงานตามหลักธรรมมาภิบาล

     ในการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษมขึ้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ทำให้การติดต่อประสานงานเกิดความรวดเร็ว และเป็นสื่อกลางให้ประชาชนชาวบ้านตำบลสุขเกษม และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เข้าใจ เข้าถึงการดำเนินงานของ อบต.ได้มากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและติชม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้กระผมได้เน้นย้ำและให้แนวทางแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้มีจิตสาธารณะ อันถือเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และนั่นคือ คำอธิบายบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานตำบล ซึ่งถือเป็นทีมงานที่จะร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินไปตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

 


                                                                                                                  จ่าสิบตำรวจวีระ สิงห์สระน้อย
                                                                                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม
      

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่