ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.สุขเกษม ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
3. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
5. ขั้นตอนในการให้บริการแตละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
6. แบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆมีความเข้าใจง่ายชัดเจน เข้าใจง่าย
7. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน
8. มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
9. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่