สารจากนายก

คำแถลงนโยบาย

ของ  นายชิน  สุขตะคุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม

     ก่อนอื่นกระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อ แม่ พี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนและได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานั้น กระผมและทีมงาน รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณา ที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับพวกเราในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน ด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยพัฒนาตำบลสุขเกษมของเรา  ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนา ที่ยั่งยืน  ด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เที่ยงธรรม  และมุ่งเน้นการทำงานโดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามสโลแกนที่ว่า  “จะบริหารงาน  อบต.  โดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่น  และประชาชนตำบลสุขเกษม”

    กระผมและทีมงานบริหาร ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ว่า “โครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีเศรษฐกิจรากฐานเด่น มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายความว่า จะให้ความสำคัญในการพัฒนาด้าน ถนน ทางระบายน้ำ การเกษตร เบี้ยยังชีพ การกู้ชีพกู้ภัย ที่อยู่อาศัย สาธารณสุข การศึกษา แหล่งน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ 

    กระผม นายชิน สุขตะคุ จึงแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม เพื่อกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) การพัฒนาและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางน้ำ ทางระบายน้ำ ให้มีความสะดวกและครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด

๒) การพัฒนา ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง

๓) การพัฒนา ปรับปรุง และขยายเขตบริการระบบประปา ให้มีคุณภาพและเพียงพอ

๔) การพัฒนาด้านระบบผังเมืองรวมในเขตตำบลให้มีประสิทธิภาพ

๕) การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเร่งด่วน

๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือน กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ OTOP

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินค้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรับจำนำพืชผลทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลว

๓. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย

๒) พัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อปพร. และ
     การลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล และงานประเพณีต่าง ๆ

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคม สวัสดิการแรงงานและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๔) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมาย

๔. นโยบายการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตพืชผลเกษตรอินทรีย์

๒) ส่งเสริมด้านการลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพลังงานทดแทน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

๔) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แทนปุ๋ยเคมี

๕. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑) พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย และเครื่องสาธารณูปโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เช่น เครื่องนุ่งห่มกันหนาว
    เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวัน เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย

๓) สนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทุกระดับชั้น ที่จำเป็นและไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ อนามัย การรักษาพยาบาล การป้องกันโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ
    โรคระบาด และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในตำบล

๕) สนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล

๖. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

๑) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
    โดยการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในพื้นที่อย่างครบถ้วน

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ในการศึกษาแก่บุคลากร อบต. ในส่วนที่สามารถสนับสนุนได้

๗. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ การบำรุงรักษาและการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้
    ที่ดินสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในตำบล

๓) สนับสนุนการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

๔) การพัฒนา ปรับปรุงและขุดลอกสระน้ำ แหล่งน้ำ ห้วย หนองและคลอง ในเขตพื้นที่

๘. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑) การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. และบุคลากรของ อบต. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
    โดยการสัมมนา ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน

๒) การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการและการตัดสินใจ แก่ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการ อบต. ตามอำนาจหน้าที่
    เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต. การมีส่วนร่วมทาง การเมือง และการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. อปพร. และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ

๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเตอร์เน็ต) และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ

๙. นโยบายการพัฒนาด้านการปลูกฝังค่านิยมไทย

๑) ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในตำบล โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา และวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงาม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อปลูกฝังค่านิยมไทย

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก อสม. สตรี อปพร. ผู้สูงอายุ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมไทย

     นโยบายทั้ง ๙ นโยบายที่กล่าวมานั้นล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในตำบล และภาคส่วนต่าง ๆ อย่างจริงจัง ในช่วง ๔ ปีต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม จะดูแลปัญหาด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายกำหนด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยร่วมกันดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และจะดำเนินการปรับปรุง หรือหาแนวทาง การปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุในทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในตำบล โดยถือเป็นนโยบายในการบริหารราชการของกระผมด้วย

 

 

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่